facebook

Termeni şi condiţii

Conţinutul website-ului www.synevo.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii S.C. SYNEVO ROMÂNIA S.R.L (denumită în continuare Titularul).

Titularul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, coţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă de verificare a rezultatelor medicale online.

Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări şi informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

Accesul utilizatorilor la serviciul Newsletter sau unele facilităţi din cadrul site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresa de e-mail/număr pacient şi, în unele cazuri, o parolă. Vă recomandăm să protejaţi şi să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Titularul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poşta electronică sau telefon.

Titularul nu este si nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titular, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Titular, la secţiunile de contact dedicate.

Totodată, Titularul nu este responsabili în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conţinutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

Îndepartarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;

Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Orice acţiune sau incercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Anumite parti ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de câtre terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Cookies

Site-ul synevo.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc.

Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor personale

Titularul garantează că datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terţi fără acordul Dumneavoastră prealabil comunicat in scris . Totuşi, Titularul poate furniza datele Dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii contractuale, cum ar fi furnizori de marketing şi alte servicii, asiguratori, etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, societatea funcţionând sub denumirea comercială SC SYNEVO ROMÂNIA SRL fiind înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 958, conform legii.

De asemenea, vă reamintim că drepturile Dumneavoastră, astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Precizăm că se pot furniza către terţe persoane informaţii de ordin general, trafic pe site, precum şi orice alte informaţii statistice care nu conţin date cu caracter personal, scopul fiind de a ajuta la imbunătăţirea serviciilor Titularului, prin efectuarea de studii de piaţă sau orice alte programe de analiză menite în final sa sporească calitatea serviciilor furnizate de Titular în domeniu său de activitate .

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispozitie pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.

Abonează-te la Newsletter