facebook instagram

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

 

I. Informații generale

Conţinutul website-ului www.synevo.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii SYNEVO ROMÂNIA S.R.L (denumită în continuare Titularul sau Synevo) cu sediul în B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/20319/1994, având cod fiscal RO 6479639.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna august 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Synevo poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

 • II. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

Pacient corporate“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Synevo în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Synevo cu diverse categorii de entităţi juridice atât din domeniul medical, cât şi din domeniul non-medical şi care nu sunt direct plătitori (de exemplu, clienţi ai partenerilor din domeniul medical, angajaţi ai partenerilor contractuali din domeniul non-medical, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu grădiniţe, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu firmele de asigurări).

Pacient direct“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Synevo care se prezintă în Recepţiile Synevo şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Synevo cu diverse categorii de entități juridice non-medical (de exemplu: membrii de sindicat, beneficiari ai voucherelor emise de companiile pharma).

„Pacient CAS“ înseamnă pacienţii care solicită Synevo efectuarea unor analize decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale din portofoliul Synevo.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

 

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

  1. În cazul vizitatorilor Site-ului următoarele categorii de Date în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate cu Caracter Personal:
   1. în cazul testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;
   2. în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex.

   

  1. În cazul utilizatorilor Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (astfel cum aceasta este definită în Termenele şi Condiţiile de utilizare a acestei funcţii): nume, prenume, adresă de e-mail.

  Notă: Datele bancare pe care le furnizați în contextul introducerii unuia sau mai multor carduri de credit utilizate pentru a face plata online în cadrul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului nu sunt accesate sau stocate de către Synevo, acestea fiind furnizate direct în pagina procesatorului de plăți.

  1. În cazul Pacienţilor, în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu Synevo, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

  3.1 Pacienţi direcţi

    • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul;
    • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
    • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP.

  3.2 Pacienţi corporate

  • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație;
  • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
  • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP.
  3.3 Pacienţi CAS

    • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, calitatea de asigurat;
    • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
    • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP.

  Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/ contact.

  Notă:Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Synevo în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

  1. În cazul Medicilor trimiţători şi al asistentelor:

  4.1 Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

    • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Synevo transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;
    • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

  4.2 Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo, astfel: nume, prenume, semnătură, profesia, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă domiciliu, corespondenţă, telefon.

  1. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).

   

  1. În cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceştia: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.

   

  1. În cazul abonaţilor la Newsletter nume, prenume, adresa de e-mail.

   

  1. În cazul persoanelor care contactează Synevo prin intermediul Call Center, al altor numere de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:
   1. 8.1 Programărilor pentru serviciile de analize de laborator, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale pacientilor: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.
   2. 8.2 Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, Synevo va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră.

   

  1. În cazul reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori (părinte, tutore sau curator, aparţinător, după caz): nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate.

 

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii şi plăţii online de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea la Newsletter sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul relației cu Synevo, pot fi prelucrate de Synevo direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

  1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:
  2. 1.1 Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Synevo (www.synevo.ro).

   Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

   1.2 Pentru scopul gestionării testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri /preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;

   Temeiul prelucrării: interes legitim.

   1.3 Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii de pe Site.

   Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi utilizator al Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

    • preluarea şi procesarea comenzilor de analize plasate online de către utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site);
    • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
    • gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;

  Temeiul prelucrării: contract.

  2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevo în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  3.1 În cazul în care sunteţi Pacient direct:

  3.1.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
    • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
    • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
    • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
    • asigurarea securității în incintele Synevo.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  3.1.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

    • executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor;
    • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
    • gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;
    • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor, care au solicitat crearea unor astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
    • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

  Temeiul prelucrării: contract.

  3.1.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevo în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  3.2 În cazul în care sunteţi Pacient corporate sau Pacient CAS:

  3.2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
    • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
    • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
    • asigurarea securității în incintele Synevo.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  3.2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

    • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor care au solicitat crearea unor astfel de conturi în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
    • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

  Temeiul prelucrării: contract.

  3.2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacient;
    • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevo în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
    • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi Medic trimiţător sau asistentă externă pentru recoltare, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  4.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo pacienţilor, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  4.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când pacienţii pentru care a fost emisă trimiterea medicală au optat în acest sens;
    • realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  5.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

  5.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:

    • desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Synevo;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: contract.

  5.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru alte posturi vacante în cadrul Synevo faţă de cele pentru care ați aplicat inițial;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi persoană de contact a colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  6.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
    • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  6.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potenţiali cobaloratori ai Synevo;
    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi abonat la Newsletter vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Synevo, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu Synevo.

  Temeiul prelucrării: consimţământ.

  Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

  Notă2: Pentru anumite activităţi de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligaţie legală (dintre cele menţionate mai jos la punctul IV.8.1.).

  1. Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center sau prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  8.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  8.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

  1. Dacă sunteţi reprezentant legal al pacientului minor vom putea prelucra datele dumneavoastră:

  9.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

    • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
    • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
    • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
    • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
    • audit intern;
    • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
    • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
    • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
    • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
    • asigurarea securității în incintele Synevo.

  Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

  9.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

    • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

  Temeiul prelucrării: interes legitim.

 

V. Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul Synevo (www.synevo.ro).

 

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 3. reprezentanţii Synevo, entităţile din Grupul din care face parte Titularul,
 4. partenerii contractuali şi anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăţi, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
 5. împuterniciţi ai Synevo din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing);
 6. alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor Synevo (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței;
 7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.

 

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale Synevo care stabilesc durate de păstrare a datelor.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Synevo în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

În cazul abonaţilor la newsletter şi prelucrarea datelor în scop de marketing, Synevo va prelucra datele până la momentul la care persoana vizată îşi retrage consimţământul sau îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii.

 

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Synevo pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China, SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice.

 

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Synevo, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Synevo cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

 

XI. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexact care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Synevo către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automată, inclusive crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
 10. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Synevo, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Synevo ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Synevo (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

 • Adresa: B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti
 • Atn: Departamentul Compliance
 • E-mail: datepersonale@synevo.ro

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: datepersonale@synevo.ro.

Termeni şi condiţii. | Politica de confidentialitate. | Politică privind fișierele cookies.